KOCHANI! AKTUALNIE TRWA PRZERWA W DZIAŁANIU PIMPOUPET. JESTEŚMY W TRAKCIE PRAC TECHNICZNYCH NAD NOWYM SERWISEM. W razie problemów z zamówieniami proszę o kontakt indywidualny przez Instagram. DOBRA WIADOMOŚĆ JEST TAKA ŻE - Do odwołania TRWA WYPRZEDAŻ zeszłorocznych kolekcji - w tym czasie wysyłki są wydłużone do ok 7-14 dni ALE CENY NIEKTÓRYCH UBRANEK DLA PSÓW SĄ NAWET 60% NIŻSZE!

Czego szukasz?

Regulamin dotyczący zakupów dokonywanych w butiku internetowym luksusowych ubranek dla psów - pod adresem www.pimpoupet.com


Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego udostępnionego pod adresem www.pimpoupet.com. Określa on zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów z usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Serwis internetowy pimpoupet.com skierowany jest do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej i świadczy usługę sprzedaży towarów oferowanych przez Właściciela.

Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą (Dane adresowe / kontaktowe/ reklamacyjne): 

VelVet ul. Józefa Strusia 1
04-564 Warszawa e-mail: pimpoupet@gmail.com

kontakt dla klientów: https://www.pimpoupet.com/strona/kontakt 

kontakt dla influencerów/ modeli: https://www.pimpoupet.com/strona/formularz-zgloszenia-do-wspolpracy

kontakt w sprawie współpracy B2B: https://www.pimpoupet.com/strona/wspolpracujmy


I. DEFINICJE:


Właściciel – właścicielem serwisu pimpoupet.com jest firma VelVet wpisana do Rejestru Gospodarki Narodowej pod numerem 381522619, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej jako ValVet NIP: 9521965012. Właściciel zwany jest dalej także „Administratorem” lub VelVet.

Administrator – Właściciel lub oraz osoby działające na jego rzecz i w jego imieniu oraz przez niego do działania upoważnione,

Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu pimpoupet.com lub podmiot, który ta osoba reprezentuje, w którego imieniu tworzy i obsługuje konto w serwisie pimpoupet.com lub dokonuje zakupu. Osoba ta musi być pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

Użytkownik Niezarejestrowany – Użytkownik, który dokonuje jednorazowego zakupu za pośrednictwem portalu pimpoupet.com bez rejestracji,

Klient – Użytkownik lub Użytkownik Niezarejestrowany składający zamówienie za pośrednictwem Serwisu,

Serwis lub pimpoupet.com – serwis internetowy pimpoupet.com dostępny na stronie www.pimpoupet.com, zwany również Sklepem lub Butikiem,

Konto - konto w serwisie pimpoupet.com o określonym przez Użytkownika loginie i haśle, zakładane przez danego Użytkownika po dokonaniu przez niego rejestracji,

Polityka Prywatności – dokument udostępniony Użytkownikom portalu pimpoupet.com, zawierający kluczowe informacje dotyczące ochrony prywatności Użytkowników tj. w szczególności ochrony danych osobowych oraz polityki plików cookies,

Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 poz. 827 ze zm.),

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

II. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU PIMPOUPET.COM


1. Korzystanie z Serwisu może się odbywać tylko i wyłącznie w oparciu o poniżej przedstawione zasady. Korzystanie z Serwisu w jakiejkolwiek dostępnej formie oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację poniższego Regulaminu w całości. Użytkownik oświadcza, że treść Regulaminu jest mu znana i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nim zawartych.

2. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu pimpoupet.com, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. Dokonując rejestracji lub jednorazowego zakupy za pośrednictwem portalu pimpoupet.com Użytkownik potwierdza, iż znana mu jest treść regulaminu i godzi się na jego obowiązywanie.

3. Celem działania Serwisu jest zaoferowanie Klientom dostępu do oferty sklepu możliwości dokonywania zakupów prezentowanych towarów przez Internet.

4. W celu zalogowania się do Serwisu, Użytkownik obowiązany będzie podać login oraz hasło.

5. Zarejestrowany Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od Serwisu na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wskazany przez niego numer telefonu komórkowego, jak i za pośrednictwem platformy pimpoupet.com. Cofnięcie tej zgody jest równoznaczne z żądaniem usunięcia konta Zarejestrowanego Użytkownika.

6. W przypadku wątpliwości, co do prawdziwości danych podanych przez Zarejestrowanego Użytkownika, Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Zarejestrowanego Użytkownika.

7. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Serwisu pimpoupet.com w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym Regulaminem. Brak akceptacji Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

8. Bez pisemnej zgody Administratora niedopuszczalne jest ujawnianie informacji dostępnych w Serwisie osobom, które nie są Użytkownikami Serwisu.

9. Prawa do serwisu pimpoupet.com przysługują w całości wyłącznie Administratorowi.

10. Administrator gwarantuje Użytkownikowi będącemu konsumentem wszelkie uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności z Ustawy o prawach konsumenta.

11. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych serwisu pimpoupet.com, w tym do logo, a także od układu i kompozycji tych elementów umieszczonych w serwisie pimpoupet.com przysługują Administratorowi. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji, a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Administratorowi za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Administratora.

12. Wszelkie prawa do zarządzania serwisem i pobierania pożytków z serwisu przysługują wyłącznie Administratorowi.

13. W przypadku, gdy Użytkownik jest konsumentem w miejsce postanowień odmiennych stosować należy zasady obowiązujące zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi sprzedaży konsumenckiej. Przez umowę sprzedaży zawieraną z Użytkownikiem będącym konsumentem rozumieć należy umowę sprzedaży na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.

14. Minimalne wymagania sprzętowe niezbędne do prawidłowego korzystania z serwisu to: komputer osobisty wraz z kartą sieciową lub modemem umożliwiającymi dostęp do sieci Internet, system operacyjny Windows, Mac OS, Linux, posiadający środowisko graficzne i standardową przeglądarkę internetową (np.Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome), połączenie z siecią Internet.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ


1. Złożenie zamówienia przez kliknięcie przycisku "zamawiam i płacę" stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z Właścicielem sklepu i skutkuje powstaniem obowiązku zapłaty. Właściciel sklepu potwierdzi otrzymanie zamówienia, o którym mowa powyżej poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Klienta nadanego numeru referencyjnego zamówienia.

2. Przesłanie potwierdzenia otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia oferty Klienta, stanowi ono jedynie informację, że sklep pimpoupet.com otrzymał zamówienie ze strony klienta.

3. Zamówienie zostaje przyjęte po przesłaniu na wskazany adres mailowy wiadomości zawierającej potwierdzenie realizacji zamówienia wraz z numerem referencyjnym. 

4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie, kiedy Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenie zamówienia wraz z nadanym numerem referencyjnym.

5. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:

a. wyboru zamawianych towarów,

b. wyboru ilości zamawianych towarów,

c. wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiony dowód zakupu (mogą to być różne adresy),

d. wyboru sposobu płatności.

6. Wybrane towary należy dodać do koszyka. W każdej chwili, do momentu potwierdzenia zakupów przyciskiem “zamawiam i płacę”, klient może dokonać zmian w koszyku.

7. Składając zamówienie należy wprowadzić dane osobiste, niezbędne do realizacji zamówienia oraz adres. Wymagane dane mogą się różnić w zależności od tego, czy Klient dokonuje zamówienia, jako Użytkownik lub Użytkownik Niezarejestrowany. Przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia zamówienia istnieje możliwość ponownego zweryfikowania wprowadzonych danych, dokonania zmian lub anulowania zamówienia. Poprzez wysłanie zamówienia (aktywując odpowiedni przycisk), klient realizuje wiążące zamówienie (ofertę) wobec sklepu PimpouPet.com. Klient otrzyma e-mail potwierdzający otrzymanie jego zamówienia. Potwierdzenie to nie stanowi jednak jeszcze przyjęcia oferty ze strony pimpoupet.com. Oferta ta zostaje przyjęta po zrealizowaniu zapłaty za zamawiany towar. 

8. Termin ważności potwierdzonych przez sklep zamówień wynosi 7 dni. Jeżeli w ciągu 7 dni nie zostanie zarejestrowana zapłata za złożone zamówienie i nie zostało ustalone inaczej między stronami - zostaje ono automatycznie anulowane. Anulację poprzedzają przypomnienia o płatności wysyłane na adres mailowy klienta. 

9. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru sposobu płatności, dostępności towaru oraz innych czynników niezależnych od Właściciela. Składając zamówienie Klient ma możliwość uzyskania informacji o przybliżonym terminie wysyłki zamówienia.

IV. USŁUGI SZYCIA NA ZAMÓWIENIE I PRZEDSPRZEDAŻ


1. Okazjonalnie sprzedawca oferuje możliwość zakupu Towaru uszytego na zamówienie (“Przedsprzedaż”) lub na miarę („Towar spersonalizowany”, "Zamówienie na życzenie").

2. W celu złożenia zamówienia na towar z w.w pkt. 1, Klient zobowiązany będzie do przekazania Administratorowi wymiarów zgodnie z instrukcją, za pośrednictwem Interfejsu Serwisu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W celu złożenia zamówienia w przedsprzedaży Klient dokonuje zakupu wybierając formę odpowiednio opisaną i oznakowaną jako “Przedsprzedaż”. Jeżeli w serwisie pimpoupet.com nie ma komunikatów funkcjonalności do zamawiania w.w Towaru, oznacza to, że sklep aktualnie nie prowadzi takiej oferty.

3. Po złożeniu zamówienia PimpouPet skontaktuje się z klientem w celu uzyskania dodatkowych informacji dot. zamówienia.

4. W odniesieniu do Towaru spersonalizowanego, przepisy pkt III Regulaminu stosuje się odpowiednio, w zakresie, w jakim jego postanowienia nie są sprzeczne z postanowieniami zawartymi w pkt III Regulaminu.

5. Uszycie na miarę następuje według wymiarów podanych przez Klienta w zamówieniu.

6. Pimpoupet wykona Towar spersonalizowany zgodnie z wymiarami podanymi przez Klienta.

7. Ze względu na indywidualny charakter zamówienia szytego na miarę realizacja tego zamówienia możliwa jest jedynie poprzez zakup ze 100% zapłatą, przed przystąpieniem do jego realizacji.

8. Realizacja zamówienia, w przypadku Towaru szytego na miarę następuje w terminie 21 dni roboczych od dnia wpłaty zaliczki, Administrator dokłada jednak wszelkich starań by czas realizacji zamówienia był  możliwie jak najkrótszy.

V. CENY TOWARÓW I SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Ceny podane przy każdym towarze są cenami brutto i są wiążące od momentu złożenia zamówienia przez Klienta.

2. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Butiku:

a. podawane są w złotych polskich,

b. są cenami brutto,

3. Cena towaru nie obejmuje kosztów przesyłki. Koszty dostawy wskazywane są niezależnie od ceny towarów i należy je doliczyć do wartości zamówienia.

4. Koszty dostawy wskazane są w po wybraniu sposobu dostawy w koszyku zamówienia.

5. PimpouPet zastrzega sobie prawo zmian cen towarów, przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży oraz ich odwoływania, z zastrzeżeniem zachowania praw klientów, których zamówienia zostały potwierdzone przez Właściciela.

6. Klient posiadający kody promocyjne składając zamówienie może wprowadzić posiadany kod w celu uzyskania rabatu na zamówione towary.

7. Z kodu promocyjnego można skorzystać tylko raz, chyba że na kuponie rabatowym oznaczono inaczej.

8. Serwis udostępnia następujące sposoby płatności za towary:

a. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b. za pośrednictwem Płatności Shoplo, przelewem tradycyjnym lub przy odbiorze przesyłki. 

9. Rozliczenia transakcji przy pomocy Płatności Shoplo obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

10. Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

11. Klient potwierdzając zamówienie ma możliwość zapoznać się z dostępnymi formami płatności.

12. W przypadku płatności w formie przelewu tradycyjnego realizacja zamówienia następuje pod warunkiem wpisania numeru zamówienia w tytule przelewu i po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Właściciela.

13. Przy płatnościach kartą wskazany czas realizacji zamówienia podany jest 
od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

14. W przypadku gdy zamówienie nie zostanie przez PimpouPet potwierdzone, a rachunek bankowy klienta zostałby wcześniej obciążony, kwota obciążenia podlega zwrotowi w całości.

15. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

VI. SPOSOBY I KOSZTY DOSTAWY


1. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany w zamówieniu przez Kupującego spośród możliwości dostępnych w danym momencie w butiku, w szczególności wskazanych w niniejszym rozdziale.

2. Dostawa może być realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa NIP: 525-000-73-13, KRS: 0000334972 lub innego podmiotu w ramach swojej działalności prowadzącego działalność z zakresie dostarczania przesyłek na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zwanych w Regulaminie dostawcami.

3. W przypadku realizacji dostawy krajowej przez – Poczta Polska S.A orientacyjne koszty przesyłki wynoszą - Pocztex Ekspres - 15-24 zł brutto; 

4. Dostawa międzynarodowa odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich wybieranych w momencie zamówienia przez PimpouPet, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Koszty dostawy dla poszczególnych stref dostawy dostępne są w momencie składanie zamówienia w butiku PimpouPet.

5. Dostawca dokłada wszelkich starań, aby realizacja dostaw następowała niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni, jednocześnie przyjmuje orientacyjne terminy dostawy:

a. w przypadku przesyłki krajowej od 2 do 14 dni roboczych od dnia przyjęcia i zaksięgowania opłaty za zamówienie,

b. w przypadku przesyłki międzynarodowej w terminie od 7 do 21 dni roboczych od dnia od dnia przyjęcia i zaksięgowania opłaty za zamówienie,

6. Dostępne sposoby dostawy, terminy oraz ceny podane w treści Regulaminu mają charakter orientacyjny. Przed potwierdzeniem zamówienia Klienta ma możliwość zapoznania się z dostępnymi w dniu składania zamówienia sposobami dostawy, jego kosztami oraz przybliżonym czasem dostawy.

VII. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA


1. Po wejściu na serwis internetowego pimpoupet.com Klient uzyskuje dostęp do funkcjonalności Serwisu.

2. W poszczególnych działach opisanych kategoriami i nazwami kolekcji znajdują się towary będące w aktualnej ofercie Serwisu.

a. Towary oferowane przez serwis mogą być dostępne w różnych rozmiarach oraz zestawieniach kolorów,

b. Towary uporządkowane są według kategorii i rozmiarów.

3. W zakładce „Kontakt” znajdą się aktualne dane kontaktowe Administratora.

4. W zakładce „Regulamin” znajduje się aktualne regulamin Serwisu.

5. Zakładka „O marce” zawiera informacje dotyczące Właściciela Serwisu.

VIII. POSTANOWIENIA DODATKOWE


1. Rejestracja w Serwisie oraz złożenie zamówienia za jego pośrednictwem wymaga zapoznania się przez Klienta z regulaminem oraz akceptację jego postanowień.

2. Z chwilą dokonania rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach serwisu pimpoupet.com, na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Usługa świadczona za pośrednictwem Serwisu ogranicza się do zbierania zamówień od Użytkownika.

4. Właściciel sklepu ma na względzie poszanowanie prywatności Użytkowników Serwisu. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony prywatności Użytkowników opisane są w Polityce Prywatności.

5. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne gwarantujące ochronę danych osobowych Użytkowników.

6. Dane Użytkowników Serwisu przetwarzane będą wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Podane w czasie rejestracji użytkownika w serwisie pimpoupet.com dane są wykorzystywane przez Administratora do:

a. przesyłania Użytkownikowi (na jego żądanie) na podany adres e-mail hasła do konta,
b. kontaktowania się Administratora z Użytkownikiem w sprawach związanych z Serwisem (w szczególności do informowania o zmianach w serwisie, nowościach itp.),
c. kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących złożonych przez niego zamówień. 

d. współpracy z firmami kurierskimi na potrzeby dostaw zamówionych towarów

8. Użytkownik rejestrując konto, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka, może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych udostępnionych rejestracji w celach marketingowych i informacyjnych („Newsletter”), w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji Administratora lub innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Administratora) oraz informacji dotyczących produktów lub usług Administratora. Zgoda dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji (lub zmieniony przez użytkownika w późniejszym czasie na inny, poprzez edycję danych w profilu użytkownika), w tym także w formie załącznika do poczty elektronicznej. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez złożenie dyspozycji wykreślenia z newslettera poprzez odnośnik zawarty we wiadomości e-mail zawierającej informację handlową od Administratora.

9. Użytkownik może w każdym czasie dostępności serwisu usunąć swoje konto, przy czym w takim przypadku wszystkie informacje umieszczone w systemie pimpoupet.com będące powiązane z kontem Użytkownika tracą przymiot pochodzących od danego Użytkownika.

10. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest Użytkownik tego konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się na konto. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła do konta.

11. Zakazane jest udostępnianie innym osobom danych prezentowanych w serwisie dostępnych po zalogowaniu.

12. Zakazane jest przenoszenie praw przysługujących Użytkownikowi a wynikających z posiadania konta w Serwisie na inne osoby lub podmioty, bez wyraźnej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Administratora.

13. Zakazane jest przenoszenie uprawnień do konta na innego Użytkownika.

14. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

15. Naruszenie przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień punktów VIII ust. 11 – VIII ust. 14 i IX stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia lub zablokowania konta danego Użytkownika. Nie wyłącza to prawa Administratora do żądania od Użytkownika pokrycia szkód wynikłych ze złamania któregokolwiek z tych postanowień.

16. W serwisie mogą być dostępne Promocje które mają określony okres ważności.

IX. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ


1. Wszelkie prawa autorskie do materiałów zawartych na stronie serwisu pimpoupet.com, zamieszczonych przez Właściciela lub osoby przez niego upoważnione, przysługują Właścicielowi. Ich wykorzystywanie może odbywać się wyłącznie za zgodą Właściciela Serwisu wyrażoną na piśmie.

2. W szczególności zabrania się:

a. kopiowania towarów oferowanych przez Właściciela,

b. Posługiwania się logiem „PimpouPet” przez osoby nieuprawnione.

c. Używania wszelkich elementów i materiałów umieszczonych na stronie pimpoupet.com bez zgody Admnistratora.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 od dnia dostarczenia towarów.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. Towar spersonalizowany), świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu oraz innych przypadkach określonych przez przepisy prawa, w szczególności art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

4. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy zgodnie z pkt X ust. 1 obowiązany jest przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie lub innym trwałym nośniku oraz odesłać towar na wskazany poniżej adres wraz dowodem zakupu lub jego kopią. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

5. Sklep PimpouPet dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru, oraz ewentualnych kosztów najtańszej dostępnej formy wysyłki na wskazany przez Klienta numer konta bankowego w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu towaru.

Adres korespondencyjny do zwrotów: VelVet Agata Kłosowska, PimpouPet, ul.Józefa Strusia 1, 04-564, Warszawa. Szczegóły ułatwiające dokonanie zwrotu umieszczone są w sekcji dostawa, zwroty i wymiany.

6. Artykuły objęte promocją z nie podlegają zwrotowi, chyba, że przy produkcie widnieje adnotacja o takiej możliwości, W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Właściciel sklepu rozpatrzy każde zgłoszenie indywidualnie.

7. Wymiana artykułów objętych promocją na inne artykuły z rabatem jest możliwa, wyłącznie jeśli produkty zostaną zwrócone do Butiku przed zakończeniem akcji promocyjnej. W przypadku, gdy artykuły zostaną dostarczone po zakończeniu akcji promocyjnej, artykuły można wymienić na inne w cenie regularnej (obowiązuje dopłata za różnicę pomiędzy ceną promocyjną a ceną regularną).

8. Formularz odstąpienia od umowy powinien zostać napisany zgodnie z poniższym wzorem

Adresat: ................................................................................................

Odstąpienie od Umowy

Ja………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:...................................................................................................

Datę zawarcia umowy(*)/odbioru(*):.................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta:............................................................................................

Adres konsumenta:............................................................................................

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)....................

Data:...........................................

Szczegóły ułatwiające dokonanie zwrotu umieszczone są w sekcji dostawa, zwroty i wymiany.

9. Właściciel może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, zgodnie z zasadami określonymi w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

10. Wszelkie inne wątpliwości reguluje art.38 ustawy o prawach konsumenta. 

XI. ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać rozwiązania umowy w zakresie korzystania z Serwisu poprzez usunięcie konta z serwisu.

2. Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora w przypadku, gdy Użytkownik łamie postanowienia niniejszego Regulaminu, dopuszcza się jakiejkolwiek formy SPAMU lub działa na szkodę Serwisu lub jej Użytkowników.

3. Użytkownik, którego konto zostało zablokowane przez Administratora nie może zarejestrować się ponownie i korzystać z Serwisu bez zgody Administratora.

XII. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby odpowiadać na kierowaną do niego korespondencję niezwłocznie, przez co należy rozumieć okres do trzech dni roboczych.

2. Złożenie zamówienia w Serwisie możliwe jest 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, z wyłączeniem okresów awarii systemu teleinformatycznego oraz jego przebudowy i konserwacji.

3. Administrator dołoży wszelkich starań, aby realizacja zamówienia w przypadku rzeczy ogólnodostępnych wynosiła nie dłużej, niż 5 dni roboczych. W sytuacji realizacji zamówienia towaru spersonalizowanego, termin realizacji wynosi do 20 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy.

4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie serwisu pimpoupet.com, jednak jak w każdym systemie informatycznym mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Administrator stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.

5. Dokładne informacje o wszystkich przerwach technicznych, awariach i błędach oraz związanych z nimi rekompensatami są umieszczane na stronie pimpoupet.com do której dostęp możliwy jest z poziomu strony głównej oraz konta Użytkownika.

6. Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany.

7. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której przynajmniej 10% Użytkowników utraciło możliwość korzystania z Serwisu.

8. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem serwisem pimpoupet.com inny niż wskazana w powyższym ust. 4 awaria.

9. Administrator dokłada wszelkich starań, by Serwis był dostępny nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były świadczone z należytą starannością.

XIII. REKLAMACJE


1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są lub nie zostały zrealizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pimpoupet@gmail.com lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail Użytkownika, numer zamówienia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym powiadomieni zostaną Państwo przez nas niezwłocznie. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Państwu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika.

6. W niektórych przypadkach możemy poprosić Państwa o przesłanie nam zdjęć produktów podlegających reklamacji.

7. Reklamacji nie podlegają:

  • Zmiany produktów będące naturalnym efektem zużywania się produktu.
  • Uszkodzenia mechaniczne (otarcie, rozerwanie, sfilcowanie, naderwanie bądź zadrapanie, oderwanie ozdób, zamka, gumy itp.) powstałe w trakcie użytkowania produktów przez Państwa, oraz uszkodzenia powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji;  
  • Uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania ubranek i akcesoriów niezgodnie z przeznaczeniem.
  • Towary z działu "outlet", których przyczyna reklamacji przez Użytkownika jest zawarta w opisie produktu na stronie butiku pimpoupet.com i dostępna przed zakupieniem produktu - lub towarów z innych działów gdzie kupując Użytkownik posiada wiedzę o jego ewentualnych wadach i mimo tego decyduje się na zakup.

XIV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Marka PimpouPet ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne oraz prawne dostarczanych towarów na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, w przepisach dotyczących rękojmi za wady fizyczne oraz prawne.

2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

b. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

c. nie nadaje się do celu, o którym klient poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

d. została klientowi wydana w stanie niezupełnym.

XV. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


1. Serwis pimpoupet.com ma na celu umożliwienie Klientom nabycie towarów oferowanych przez Właściciela. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność Administratora wyraźnie lub zezwalających Administratorowi na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność Administratora za takie działania, Administrator również w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie odpowiada:

a. za sposób korzystania przez Klientów z serwisu pimpoupet.com i szkody wynikłe z tego tytułu,

b. za jakiekolwiek szkody rzeczywiste lub utracone korzyści wynikające z opóźnienia w dostawie,

c. za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem towarów,

d. za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych konta Użytkownika zarejestrowanego osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli Użytkownika z przyczyn niezależnych od Administratora,

e. za szkody spowodowane niedostępnością serwisu pimpoupet.com, awariami lub błędami technicznymi,

f. brak możliwości zrealizowania zamówienia lub nieterminowe zrealizowanie zamówienia z uwagi na działanie siły wyższej.

2. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie niezależne od Właściciela nagłe, zaistniałe po złożeniu zamówienia, którego nie można było przewidzieć i któremu nie można zapobiec przy dołożeniu należytej staranności, a w szczególności: wojnę, w tym wojnę domową, zamieszki, strajki z wyłączeniem strajków w przedsiębiorstwach każdej ze Stron, akty sabotażu, katastrofy naturalne, akty władcze o charakterze powszechnym.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w serwisie.

2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje Użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie pimpoupet.com obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian oraz wysłanie maila do Użytkowników na adres e-mail podany w Serwisie. Zmiana Regulaminu obowiązuje Użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu pimpoupet.com po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

4. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach serwisu pimpoupet.com na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach serwisu pimpoupet.com będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. 

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów